De middenbouw

Nadat de kinderen hun kleuterperiode hebben afgesloten, gaan de kinderen naar groep 3. Bij de kleuters hebben ze nog spelend geleerd, nu gaan ze meer methodisch leren. Dit is voor de kinderen een spannende periode waarin aan hen de wereld van het lezen, het rekenen en het schrijven geïntroduceerd wordt.

Het leren lezen in groep 3 noemen we het aanvankelijk lezen. Hierbij maken wij gebruik van de methode Veilig leren lezen (VLL). Het fijne aan deze methode is dat deze methode rekening houdt met kinderen die al een beetje kunnen lezen. Deze methode biedt de mogelijkheid om met drie verschillende niveaugroepen te werken, de zon-, raket- en de maankinderen. Ook heeft deze methode veel verschillende materialen waarbij de leerlingen op een leuke en speelse manier met letters, woorden en zinnen te maken krijgen. Het computerprogramma van Zoem de bij is hierop een leuke en leerzame aanvulling. De site van VLL heeft ook een speciale pagina voor ouders. Hierop kunt u het leesonderwijs van uw kind volgen, tips lezen en spelletjes voor de kinderen vinden.

De leerlingen leren schrijven met behulp van de schrijfmethode Pennenstreken. Deze methode sluit aan bij VLL. Het is natuurlijk fijn dat je hetgeen je geleerd hebt ook op kunt schrijven.In groep 4 en 5 hebben de kinderen nog twee keer per week technisch lezen op het rooster staan. Het blijven lezen blijft heel erg belangrijk, ook de jaren daarop. Om tot vloeiend lezen te komen moet je leeskilometers hebben gemaakt. We lezen op allerlei manieren: flitsen op de computer, met een maatje lezen, duo-lezen, met een hulpouder en ook bij de juf of meester hardop lezen.

Met het rekenen hebben de kinderen veel ervaring opgedaan met cijfers en hoeveelheden in de kleuterklas. Vanaf groep 3 werken we tijdens rekenen met de methode De wereld in getallen. In het begin is het belangrijk dat de leerlingen inzicht krijgen in hoeveelheden en het structureren van hoeveelheden. Aan het eind van groep 3 moeten de leerlingen de sommen tot 10 geautomatiseerd hebben en de getallen vlot kunnen splitsen. Ook deze methode biedt de mogelijkheid om met verschillende niveaugroepen te werken. Het tweede half jaar wordt er naast de gewone rekenles gewerkt met een weektaak op eigen niveau. De weektaak is vanaf groep 4 het gehele jaar. De wereld in getallen heeft een computerprogramma waarmee de leerlingen de aangeboden leerstof nog eens kunnen oefenen of deze als verrijkingsstof aangeboden krijgen. Elke week heeft de methode een projectles. Dit houdt in dat we ons bezig houden met geld, tijd, meten en meetkunde. De kinderen zijn hierbij ook actief bezig. Tijdens het rekenen in groep 5 komen de tafels en het klokkijken veelal aan bod. Belangrijk dit jaar is om te zorgen dat de tafels volledig geautomatiseerd worden, evenals plus en minsommen.

Vanaf groep 4 werken we tijdens spelling en taal met de methode Taal Actief. Een methode die rekening houdt met verschillen tussen leerlingen. Taal bestaat uit taal verkennen en woordenschat. We maken kennis met lidwoorden, werkwoorden en zelfstandig naamwoorden. Tijdens de spellinglessen is het belangrijk dat de kinderen spellingbewust worden. Gedurende groep 4 en 5 komen er steeds meer spellingcategorieën aan bod. Het voortdurend herhalen van de regels is hierbij essentieel. De kinderen krijgen de woorden mee naar huis om te leren voor het dictee.

Eenmaal in groep 5 vindt er best wel een grote overgang plaats. Er komen veel dingen
"voor het eerst" aan bod. Zo krijgen de kinderen voor veel vakken huiswerk. Ze maken voor het eerst kennis met aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Er wordt veel aandacht op onze school besteed aan de groepsregels en de manier waarop kinderen met elkaar omgaan. Daarbij gebruiken we de methode Kinderen en hun sociale talenten. Deze methode draagt bij aan een prettig schoolklimaat. Kinderen kunnen beter leren in een prettige en veilige omgeving.